2021B7

咏 柳

[唐]贺知章
碧玉妆成一树高,
万条垂下绿丝绦。
不知细叶谁裁出,
二月春风似剪刀。

六言诗·给彭德怀同志

[现代]毛泽东
山高路远坑深,
大军纵横驰奔。
谁敢横刀立马?
唯我彭大将军。